LMVSC FALL 2015 SCHEDULES

E Division - Kindergarten Co-ed

Boys D1 - Boys 1st Grade

Girls D1 - Girls 1st Grade

Boys D2 - Boys 2nd Grade

Girls D2 - Girls 2nd Grade

Boys C - Boys 3rd and 4th Grade

Girls C - Girls 3rd and 4th Grade

Boys B - Boys 5th and 6th Grade

Girls B - Girls 5th and 6th Grade

Boys & Girls A - Boys & Girls 7th and 8th Grade

Boys & Girls AA/AAA - High School Ages